Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 11:25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Δημιουργία βοηθητικών γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δή

Ο Δήμος Τυνράβυ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Δημιουργία βοηθητικών γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου», ποσού προϋπολογισμού €218.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής και χωρίς αλλαγής των όρων της αριθμ.16698/14-09-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ.11/2020 μελέτης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο θα αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος http:www.eprocurement.gov.gr με Α/Α Συστήματος ‘‘188430’’.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/04/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos