Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020 14:24

Περίληψη Διακήρυξης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με το Ν.4412/16 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με προϋπολογισμό 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 564.516,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/16.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 30/01/2020 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά επί ποινή απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 11.290,32€.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.tirnavos.gr).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, έμμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020 14:33

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos