• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Τυρνάβου και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λάρισας, θα διοργανώσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης – Downhill (DH) Ορεινής Ποδηλασίας 2017. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 1-2 Απριλίου 2017 στον Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, σε πίστα κατάβασης μήκους 1,5 χλμ.  

Στον αγώνα DHI θα υπάρχουν 3 ηλικιακές κατηγορίες ως εξής:

•  Junios (περιλαμβάνει Έφηβους και Νεανίδες)

•  Elite Ανδρών

•  Elite Γυναικών

Η Δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί στην Ε.Ο.Π. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/03/2017 και ώρα 14.00΄ στο Fax 210 6859739 ή στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., στο επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής. Δηλώσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Στ. Καράσσου, αριθμός 1 έως τις 20/03/2017. Οι σχετικοί όροι και τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.  

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Αμπελώνα του  Δήμου Τυρνάβου.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου. 

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα είκοσι πέντε ευρώ (25,00€).

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

1.  έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του, 

2.  γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού 30,00€,

3.  το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,

4.  πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας, 

5.  Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 10/03/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 11.00 π.μ., Στ. Καράσσου 1 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τυρνάβου. 

 

Δημιουργείται το Κέντρο Κοινότητας στο  Δήμο Τυρνάβου.

Την  ένταξη του έργου αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 μετά την αξιολόγηση της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος Τυρνάβου.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Τυρνάβου», έχει  προϋπολογισμό 341.280,00 € με δικαιούχο το Δήμο Τυρνάβου και αναφέρεται στη λειτουργία και τη στελέχωση των δομών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Έτσι ενισχύεται η κοινωνική προστασία των πολιτών, με προτεραιότητα στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους ωφελούμενους κοινωνικών προγραμμάτων, τους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ανέργους, ΑμεΑ,  Ρομά και γενικότερα άτομα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. 

Το Κέντρο Κοινότητας έχει προβλεφθεί να λειτουργήσει στο κτήριο του ΚΕΠ Τυρνάβου, ενώ το παράρτημα Ρομά στις εγκαταστάσεις του πρώην Ιατροκοινωνικού Κέντρου στήριξης Ρομά.

 

 

Συνεχίζεται χωρίς χρονικό περιορισμό η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ανοιχτή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, και μπορεί να την υποβάλει είτε μόνος του ο καθένας με τους κωδικούς ΤΑΧΙS είτε στα ΚΕΠ του Δήμου (Τυρνάβου, Αμπελώνα) ή όταν απαιτείται στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου (στον Τύρναβο και στον Αμπελώνα). Για την υποβολή των αιτήσεων όταν γίνεται στο Δήμο τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:

1) ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

2) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.

3) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).

4) Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

5) Φορολογική δήλωση του 2015. (Ε1 δήλωσης έτους 2015 το εκκαθαριστικό)

6) Εάν διαθέτει κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη

7) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

8)Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (βρίσκεται στον ισότοπο www.keaprogram.gr ή χορηγείται από την υπηρεσία μας.) 

9)Λογαριασμός ΔΕΗ του αιτούντα.

 

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στην περίπτωση που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σε υπηρεσίες δήμων ή σε ΚΕΠ.

Για το Δήμο Τυρνάβου οι αιτήσεις, όταν απαιτούνται δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου στα εξής γραφεία:

Για τους δικαιούχους της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αργυροπουλίου, Δαμασίου, περιοχής  Δένδρων 

• Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Τυρνάβου στο ισόγειο τηλ.επικοιν.2492350181-182-184 

• Γραφείο στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου  2492024355

Για τους δικαιούχους της Δημοτικής κοινότητας Αμπελώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Βρυοτόπου, Ροδιάς &Δελερίων 

• Γραφείο στο πέτρινο Δημαρχείο του Αμπελώνα  τηλ.2492350508

 

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.