• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Ξεκίνησε  από 1/2/2017 στον Δήμο Τυρνάβου η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης (ΚΕΑ) .

Το ΚΕΑ απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δικαιούχοι είναι όσοι το εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα εξής ποσά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά έως 1.200,00€, δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο έως 1.800,00€,δύο ενήλικες με ένα ανήλικο έως 2.100,00€, δύο ενήλικες με δύο ανήλικα έως 2.400,00€, δύο ενήλικες με τρία ανήλικα έως 2.700,00 €, δύο ενήλικες με τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα έως 3.000,00€. Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000,00€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, είτε μόνος του ο καθένας με  τους κωδικούς του ΤΑΧΙS είτε στα ΚΕΠ του Δήμου (Τυρνάβου, Αμπελώνα) ή στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Για την υποβολή των αιτήσεων τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:

1) ΑΜΚΑ του αιτούντος και  όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

2) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.

3) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος)

4) Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

5) Φορολογική δήλωση του 2015. (Ε1 δήλωσης έτους 2015 ή το εκκαθαριστικό)

6) Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη

7) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

8)Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής(βρίσκεται στον ισότοπο www.keaprogram.gr ή χορηγείται από την υπηρεσία μας.) 

9)Λογαριασμός ΔΕΗ του αιτούντα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στην περίπτωση που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε υπηρεσίες δήμων ή σε ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις, όταν απαιτούνται δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην υπηρεσία Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου  στα εξής γραφεία:

•  Γραφείο στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου, υπεύθυνοι υπάλληλοι Κοκότη Θεολογία & Γκατζούνη Ευθαλία τηλ. 2492350181 και 2492350182.

•  Γραφείο στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου, υπεύθυνη υπάλληλος Σκουλαρίκη Άννα τηλ. 2492024355.

 

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου.  

2. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την στήριξη του αγώνα των αγροτών.

3. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 703/17-01-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).

4. Κατανομή επιχορήγησης πιστώσεων ΚΑΠ (5η – 7η κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. 187/2016 ΑΔΣ).

5. Λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα ανάγκη (ακραία καιρικά φαινόμενα) λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

7. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

8. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου Τυρνάβου.

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι - Μπουρανί 2017 στο Δήμο Τυρνάβου.

10. Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα.

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ης Γιορτής Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι.

12. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ετήσιας Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα.

13. Έγκριση συνδιοργάνωσης Γιορτής Αχλαδιού 2017 στα Πλατανούλια.

14. Έγκριση συνδιοργάνωσης ποδηλατικού ΜΤΒ αγώνα (έγγραφο α.π. 495/24-01-2017 του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΝΕΙΟΣ»).

15. Έγκριση συνδιοργάνωσης διασυλλογικού αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας – Downhill (έγγραφο α.π. 13/27-01-2017 Ποδηλατικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας). 

16. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.

17. Έκθεση επί του δ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.

18. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.

19. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

20. Έγκριση της αριθ. 21/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

21. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2017.

22. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός θέσεων υδρονομέων. – Ορισμός μελών επιτροπής για θέματα άρδευσης.

23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Αμπελώνα στην ΚΕΔΗΤ.

24. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

25. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αργυροπουλίου.

26. Επί αιτήσεως της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.», με την οποία ζητά τροποποίηση της αριθ. 224/2016 ΑΔΣ.

27. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρεκκλίσεων των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την επέκταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας «Σεΐτης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ποσοστών κάλυψης και δόμησης, μείωση των πλάγιων αποστάσεων για την κατασκευή κτιρίων.

28. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην πόλη του Αμπελώνα, επί της οδού Δημοκρατίας αριθμός 2. 

29. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλέ Ανδριανή του Κων/νου και της Μαρίας).

30. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλές Αγησίλαος του Γεδεών και της Αικατερίνης). 

31. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλές Δημήτριος του Γεδεών και της Αικατερίνης).

32. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Παπάρα Σοφία του Αλεξάνδρου – Παπάρας Χρήστος του Ιωάννη).

33. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Πούρικας Δημήτριος του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

 

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας  τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτεται.

Ενημερωτικές ομιλίες από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου για τις κλοπές στους ηλικιωμένους πραγματοποιήθηκαν στα ΚΑΠΗ τού Δήμου μας, σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα χωριστά. Ενημερώθηκαν οι ηλικιωμένοι, μέλη των ΚΑΠΗ, και τους δόθηκαν οδηγίες ώστε να προσέχουν για  να αποφύγουν τις κλοπές και τις διαρρήξεις στα σπίτια τους. Οι ενημερώσεις είχαν πολύ ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους καθόσον υπέβαλλαν πολλά ερωτήματα και τις απορίες τους λαμβάνοντας απαντήσεις από τον υποδιοικητή του Α.Τ. Τυρνάβου  κ. Πατσιαούρα Γ., που έκανε τις ενημερώσεις.

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Α.Τ. Τυρνάβου για την πραγματοποίηση των ενημερώσεων στους ηλικιωμένους.

 

Τις πρωτοχρονιάτικες πίτες κόβουν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και προσκαλούνται τα  μέλη των ΚΑΠΗ να παρευρεθούν .

•  Το Κ.Α.Π.Η. Δαμασίου το  Σάββατο  28  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7:00μ.μ. στην ταβέρνα του Γκατζιούρα.

•  Το Κ.Α.Π.Η. Πλατανουλίων-Δένδρων-Αγ.Σοφιάς την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στην καφετέρια του Μυτούλα.

•  Το Κ.Α.Π.Η. Αργυροπουλίου την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στο χώρο του Κ.Α.Π.Η.

•  Το Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 5:30μ.μ. στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. 

•  Το Κ.Α.Π.Η. Αμπελώνα την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. 

•  Το Κ.Α.Π.Η. Δελερίων  την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στο χώρο του Κ.Α.Π.Η.

•  Το Κ.Α.Π.Η. Ροδιάς την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00π.μ. στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. 

 

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου θα συνέλθει σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», με θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής Δράσης».

 

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.