• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Tuesday, 04 April 2017 08:23

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στις 19.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.

2.  Παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την προσθήκη προσωνυμίας στο Γενικό Λύκειο Τυρνάβου.

3.  3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

4.  Οριστική απόφαση για ανταλλαγή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΙΤΗ Α.Ε.» με αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Δήμου Τυρνάβου. – Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης.

5.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών-Βεφονηπιακού σταθμού Αργυροπουλίου». 

6.  Επί αιτήσεως του κ. Κωτσόπουλου Ιωάννη. 

7.  Έγκριση – Προσαρμογή Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου.

8.  Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου. - Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης.

9.  Έγκριση επιβολής και καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Τυρνάβου.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.