Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 10:53

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Κύριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διακηρύττει ότι : 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική Α΄επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση μίας θέσεως περιπτέρου που βρίσκεται στο Δήμο Τυρνάβου ως εξής:

 

α/α

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

Θέση

Ποσό α΄ προσφοράς/μήνα

1

Κοινότητα  Αργυροπουλίου

Γωνία δημοτικού σχολείου

60,00 €

             

Η επαναληπτική δημοπρασία  για  την εκμίσθωση της θέσεως περιπτέρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

  1. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του,
  2. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  3. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες,  ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς, η οποία εγγύηση αντικαθίσταται από τον τελευταίο πλειοδότη πριν την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη εγγύηση των ανωτέρω υπηρεσιών ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος συνολικού αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων των δύο ετών. Επίσης για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση επιπλέον εγγύησης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου,
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης εγκρίθηκαν με την αριθμ.121/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Τυρνάβου (ΑΔΑ:642ΜΩΗΚ-ΟΤΠ). Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350103  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos