Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 08:40

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Κύριο

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

 

 1. O Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας-Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική διεύθυνση: Στ. Καράσσου 1 – Τ.Κ 40100 Τυρναβος. Κωδικό NUTS: EL142003,  Αριθμοί τηλεφώνου:2492350100,  Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2492350118, Ηλεκτρονική Δ/νση ( email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα: www.tirnavos.gr

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 112/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.  

 

 1. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου: www.tirnavos.gr

 

 1. Το Τμήμα Τεχνικών έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 208 ΄Β/ 01.02.2019 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου» άρθρα 10 είναι αρμόδιο για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.

 

 1. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.

 

 1. Κωδικός CPV: [45214210-5]- Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 - Παράρτημα ΙΙ)

 

 1. Κωδικός NUTS: EL142003 (Θεσσαλία – Δήμος Τυρνάβου)

 

 1. Περιγραφή έργου:

 

ΕΡΓΟ:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

 

Το έργο περιλαμβάνει την Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης του 3ου  δημοτικού σχολείου Τυρνάβου 

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου και η κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία (με βάση τις προτάσεις στην κατηγορία B).

Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 • Toποθέτηση θερμομόνωσης στέγης κτιρίου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 10 cm.
 • Toποθέτηση θερμομόνωσης δώματος με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 10 cm.

Toποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 8 cm.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k με τα αντίστοιχα ρολά. 
 • Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης καυσαερίων μέγιστης ονομαστικής ισχύος 200 KW
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.
 • Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

 

 1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 258.064,52 € και Φ.Π.Α. 61.935,48 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 €.

 

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

 

 1. Προθεσμία περαίωσης έργου : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 Τάξης και άνω και κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 Τάξης και άνω που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα γίνονται δεκτές:

 

 1. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).

 

 1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 05 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.

 

 1. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

     β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  12 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

    γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

 

 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 5.161,29 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο «Δήμο Τυρνάβου». Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά χρόνο ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

 1. Χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5035055 και Απόφαση Α.Π.: 3552/09.04.2019 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Δήμου Τυρνάβου

 

 1. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 - άρθρο 368).

 

 1. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: – 

 

 1. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.

 

 1. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 80553

 

 

                                                                                                            Τύρναβος 08/11/2019

                                                                                                    Ο Δήμαρχος Τυρνάβου

 

                                                                    Κόκουρας Ιωάννης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 08:46

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos